Obchodné podmienky PDF Vytlačiť E-mail

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný.

Osobné údaje
Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo.//

Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné ,vrátane DPH.

Objednávka
Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke môže tie chyby opraviť písomnou formou (e-mailom).

Závazná objednávka je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), kópiu objednávky obdrží kupujúci prostredníctvom e-mailu prípadne bude o nej informovaný telefonicky. Objednávka bude zaslaná v slovenskom jazyku na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade.

Dodacie podmienky
Tovar posielame kuriérskou spoločnosťou DPD /Slovenskou poštou v prípade objednávok z ČR/. Cena za zaslanie a balné je 3,80 EUR. Tovar zákazník obdrží spravidla od 2-4 pracovných dní odo dňa expedovania zásielky /v prípade objednávok z ČR do 5 pracovných dní od expedovania zásielky/. Vyhradzujeme si právo na predľženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný.

Platobné podmienky
Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku. V prípade objednávok z ČR sa za objednaný tovar platí vopred na bankový účet. Tovar je zasielaný až po evidencii platby na bankovom účte.

Spôsob platby
Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru.
Platba vopred na bankový účet - týka sa zákazníkov z ČR.

Zľavy
Ponúkame možnosť nakupovať so zvýhodnenými cenami, pokiaľ ste živnostníkom alebo podnikáte ako kozmetička.

Záruka, reklamácie
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Potrebné doklady zasielame elektronickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme bezodkladne v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť: 
  • kópiu predajného dokladu (faktúry)
  • stručný popis závady
Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma znížená o prepravné náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.

Stornovanie objednávky
Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať emailom s uvedením čísla objednávky.
 
Poučenie o práve na odstúpenie
Ako ste spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzavretí a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť nasledovný formulár:

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplnte a zašlite len v prípade, že si želáte od zmluvy odstúpiť)

AIA Cosmetics s.r.o., Cyrila a Metoda 361/22, 965 01 Žiar nad Hronom

Týmto oznamujem odstúpenie od zmluvy na tovar ............................................................
Dátum objednania/dátum prijatia*: .......................................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ....................................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ......................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (len ak je formulár zaslaný písomnou formou) .............

Dátum

*Nehodiace sa prečiarknite


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a platforma RSO
  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.


Obchodné podmienky platné od: 01.01. 2012